Bahagian Pengurusan Manusia

Peranan
Menyedia dan memberi perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang cekap dan berkesan secara konsisten, berteraskan profesionalisme, integriti dan mesra pelanggan.
Fungsi:

 1. Merancang keperluan sumber manusia.
 2. Mengkaji keperluan perjawatan.
 3. Mengkaji semula struktur organisasi.
 4. Mengkaji peredaran semula jawatan.
 5. Menyediakan bajet dan menguruskan urusan pentadbiran.
 6. Mengurus pengambilan pegawai dan kakitangan secara tetap, kontrak dan sambilan untuk pengambilan warganegara dan bukan warganegara.
 7. Pengurusan urusetia panel pembangunan sumber manusia.
 8. Mengurus pengesahan jawatan dalam lantikan serta menyelaras urusan tanggung kerja dan pangku kerja.
 9. Mempelbagaikan program latihan tempatan melalui kursus/ bengkel dan seminar dalaman dan luaran termasuk luar negeri dan dalam negeri.
 10. Mengendalikan kursus-kursus induksi khusus dan umum bagi pegawai dan kakitangan baru.
 11. Mengurus pengajian di peringkat sijil/diploma/ijazah dan lain-lain secara separuh masa atau sepenuh masa pegawai dan kakitangan.
 12. Merancang dan mengurus Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) pegawai dan kakitanganYADIM.